Typová rada termických plochých kolektorov TS :

 

TS 300 technický list - určené pre vertikálnu montáž / prevedenie absorbéru ALOx, neobmedzené použitie - najpoužívanejší kolektor / 90% inštalácii / keymark certifikátTSU

TS 330 technický list - určené pre horizontálnu montáž / prevedenie absorbéru ALOx, neobmedzené použitie, ideálne použitie na ploché strechy, markýzy, balkóny / keymark certifikátTSU

TS 350 technický list - určené pre vertikálnu montáž / prevedenie absorbéru ALOx, určené pre samotiažne systémy / keymark

TS 500 technický list - určené pre vertikálnu montáž / prevedenie absorbéru ALOx, neobmedzené použitie - predposledná novinka so zväčšenou plochou / keymark certifikátTSU

 

 Slnečné kolektory TS - sú zariadenia na premenu slnečnej energie na nízkopotenciálové  teplo, t.j. na energiu  priamo využiteľnú  človekom.  Najčastejšie je to na ohrev  vody  a na prikurovanie. Žiarivá   slnečná   energia   prechádza   bezpečnostným,  dobre  priepustným   sklom  a  je  zachytená  vysokoúčinnou selektívnou konverznou vrstvou vytvorenou na hliníkovej podložke. Z absorpčnej plochy  kolektora prechádza teplo na medenú rúrku tvaru meandra, alebo lýry a z nej ďalej do teplonosnej kvapaliny. Všetky funkčné časti kolektora sú uložené v priestore uzavretom medzi  tvrdeným bezpečnostným krycím sklom a kompaktnou hliníkovou vaňou vyplnenou tepelnou izoláciou.   Plochý slnečný kolektor s neselektívnym absorbérom je vhodný na celoročnú prípravu OPV (Ohrev Teplej Vody)v oblastiach s vysokou intenzitou slnečného  žiarenia (trópy a subtrópy), prípadne na sezónnu prípravu OPV aj v stredných zemepisných šírkach (stredná Európa).   Plochý slnečný kolektor s kvalitnou selektívnou konverznou vrstvou je vhodný na celoročnú prípravu OPV a nízkoteplotné  vykurovanie  v prechodnom  období,  v stredných a vyšších zemepisných šírkach (stredná a severná Európa). V prípade  vykurovania je výhodné prebytky tepla v letnom období využívať na ohrev vody v bazéne.   Z dôvodu  jednoduchosti  montáže  a prepravy  sa všetky kolektory TS vyrábajú s vonkajšími rozmermi cca 2 x 1 m.   Ak  jeden kolektor  výkonom  nestačí  kryť  spotrebu  energie,  spája  sa viac kolektorov  do jedného kolektorového poľa. Kolektory typu TS sú medziiným výhodné i preto, lebo sa dajú jednoducho spájať bez použitia ďalšieho vonkajšieho potrubia.   Slnečné kolektory typu TS sú konštruované tak, aby na jednotku zastavanej plochy získali čo  najväčšie  množstvo  energie.  Sú určené  pre  celoročnú  prevádzku,  preto  pracujú  s  oddeleným primárnym  okruhom,  ktorý je naplnený  nemrznúcou  teplonosnou kvapalinou. Sú určené na premenu energie, ale nie  na  jej  akumulovanie.   Preto  je ich  obsah  čo  najmenší a v prípade  využívania na prikurovanie, alebo na prípravu OPV sa obvykle spájajú s príslušným zásobníkom teplej vody. Na priamy ohrev vody sa kolektory TS nesmú používať.   Kolektorové pole, solárny potrubný okruh s príslušenstvom a výmenníkom tepla (alebo solárny zásobníks výmenníkom) tvoria základ solárneho systému.   Solárne systémy podľa počtu okruhov, ktoré sa môžu na kolektorové pole pripojiť, delíme na jedno-, dvoj- alebo trojokruhové. Viacokruhové systémy dokážu lepšie využiť tepelnú energiu získanú z kolektorov. Samozrejme  sú  i nákladnejšie a nezvyknú sa realizovať pre menší počet kolektorov ako 5. Podľa spôsobu zaistenia cirkulácie v primárnom okruhu delíme systémy na :•    Samoťažné, iným názvom gravitačné, v ktorých obeh teplonosnej kvapaliny vyplýva z rozdielu mernej hmotnosti studenej a teplej kvapaliny.•    Systémy s núteným obehom pomocou čerpadla.Pri samoťažných solárnych systémoch je celoročný energetický zisk nižší ako u systémov s nútenou cirkuláciou, čo súvisí so zníženou cirkuláciou pri malých výkonoch.   DoMaR Solar, s.r.o. dodáva a montuje šesť typových radov slnečných kolektorov. Ich rozmery, kvalita a parametre selektívnej konverznej vrstvy sú rovnaké ( okrem poslednej novinky kolektorov rady TS 500 – zväčšená plocha kolektorov ).  Rozdiely sú  v konštrukcii  absorbérov a z toho vyplývajúcich hydraulických odporov a v usporiadaní vývodov a ich prevedení.   Zberné potrubia sú vo vnútri kolektorov. Krytie kolektorov je solárnym sklom s antireflexným povrchom typ SOLITE, dovoz od americkej firmy AFG. Všetky typy kolektorov TS sa dodávajú v tmavobronzovej farbe.